Regulamin Programu lojalnościowego

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Programu lojalnościowego jest Zakład Optyczny „ANKAR” Greń Adam,
  ul. Cieszyńska 1b, 43-430 Skoczów, NIP 5482091528, REGON 072312166 („Organizator”), prowadzący Salony optyczne: w Skoczowie przy ul. Cieszyńskiej 1b i ul. Bielskiej 5 oraz w Strumieniu przy ul. 1-go Maja 2 („Salony optyczne”).
 2. Uczestnikiem Programu lojalnościowego jest osoba posiadająca Kartę lojalnościową („Uczestnik”).
 3. Celami Programu lojalnościowego są: wsparcie lojalności klientów poprzez przyznanie rabatu przy kolejnych zakupach dokonywanych u Organizatora oraz marketing Organizatora.
 4. Program lojalnościowy jest przeprowadzany w oparciu o zasady określone niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa.
 5. Udział w Programie lojalnościowym oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie

§ 2.
Zasady przystąpienia do Programu lojalnościowego

 1. Karta lojalnościowa wydawana jest klientowi, który w trakcie trwania Programu lojalnościowego, za dowolną kwotę dokona zakupów produktów lub usług u Organizatora oraz wypełni Formularz zgłoszeniowy i odda go sprzedawcy w Salonie optycznym celem wprowadzenia danych do systemu Organizatora.
 2. Podczas wypełniania Formularza zgłoszeniowego klient podaje następujące dane osobowe: imię, płeć oraz numer telefonu. Podpisując Formularz zgłoszeniowy klient potwierdza prawdziwość podanych danych oraz wyraża zgodę na przesyłanie mu informacji marketingowych poprzez wiadomość SMS.
 3. Z chwilą wypełnienia Formularza zgłoszeniowego i otrzymania Karty lojalnościowej, klient zostaje zapisany do Programu lojalnościowego i staje się jego Uczestnikiem.
 4. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie lojalnościowym, wysyłając odpowiednie oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail: optyk@optykgren.pl lub drogą tradycyjną na adres Salonu optycznego lub składając je w Salonie optycznym.
 5. Karta lojalnościowa jest kartą na okaziciela.
 6. Karta lojalnościowa uprawnia jej posiadacza do uzyskania rabatu w wysokości 10 % podczas każdych kolejnych zakupów dokonywanych u Organizatora po otrzymaniu Karty lojalnościowej.
 7. Warunkiem udzielenia rabatu jest okazanie Karty lojalnościowej. Aby uzyskać rabat należy okazać Kartę lojalnościową sprzedawcy przed dokonaniem płatności za zakupy. W przypadku nieokazania karty lojalnościowej, rabat nie zostanie naliczony.
 8. Rabat obejmuje wszystkie produkty i usługi Organizatora, za wyjątkiem badań w gabinecie okulistycznym u okulisty i optometrysty.
 9. Rabat naliczany jest od aktualnych cen obowiązujących u Organizatora.
 10. Nabywanie produktów i usług przy realizacji rabatu wynikającego z Karty lojalnościowej nie łączy się
  z innymi promocjami, rabatami i wyprzedażami.
 11. Karta lojalnościowa w żadnym przypadku nie podlega wymianie na środki pieniężne.

§ 3.
Czas trwania Programu lojalnościowego

 1. Program lojalnościowy zostaje wprowadzony na czas nieokreślony, począwszy od dnia 01.07.2021 r.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia Programu lojalnościowego w każdym czasie bez podania przyczyny, informując o tym fakcie za pośrednictwem strony internetowej https://www.optykgren.pl/ oraz poprzez umieszczenie informacji w Salonach optycznych.
 3. W przypadku zakończenia Programu lojalnościowego przez Organizatora wydane Karty lojalnościowe tracą ważność.

§ 4.
Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu lojalnościowego powinny być składane przez Uczestnika na adres e-mail: optyk@optykgren.pl.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje w okresie trwania Programu lojalnościowego oraz
  w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Programu lojalnościowego.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres e-mail Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji w drodze wiadomości e-mail na adres podany w reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest wiążąca i ostateczna.
 5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 5.
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Optyczny „ANKAR” Greń Adam,
  ul. Cieszyńska 1b, 43-430 Skoczów, NIP 5482091528, REGON 072312166.
 2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administratorem poprzez e-mail: optyk@optykgren.pl.
 3. Dane osobowe Uczestnika podane w Formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celach związanych z realizacją Programu lojalnościowego. Ujawnienie danych osobowych w Formularzu zgłoszeniowym i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Programie lojalnościowym.
 4. Dane osobowe Uczestnika składającego reklamacje będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z udziałem Uczestnika w Programie lojalnościowym – w związku z postępowaniem reklamacyjnym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji tego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji.
 5. Dane osobowe Uczestnika podane w Formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane do czasu zakończenia
  Programu lojalnościowego albo do czasu wycofania zgody przez Uczestnika.
 6. Dane osobowe Uczestnika składającego reklamację będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w Programie lojalnościowym.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli Uczestnik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
 8. Dane osobowe zebrane przez Administratora mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym, a także podmiotom przetwarzającym, którym Administrator zleci czynności wymagające przetwarzania danych.
 9. Administrator danych osobowych zobowiązuje się do zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych przez siebie danych osobowych.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych znajdują się w Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, z którą każdy Uczestnik jest zobligowany się zapoznać.

§ 6.
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora https://www.optykgren.pl/ oraz w Salonach optycznych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie w trakcie trwania Programu lojalnościowego. O wprowadzonych zmianach Organizator informuje Uczestników poprzez stronę internetową https://www.optykgren.pl/ oraz poprzez umieszczenie informacji w Salonach optycznych.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

U nas znajdziesz

Szeroki wybór marek

preloader